Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: CitiReal Advisors Kft.

Székhely: 1114 Budapest, Ulászló utca 13. 1/3.

Telefonszám: +36 30 7 423 242

Elektronikus levélcím: robert.papp@citireal.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Kik vagyunk?

A CitiReal Advisors Kft. ingatlanpiaci és befektetési szolgáltatásokat nyújt.

Az adatvédelem melletti elkötelezettségünk

Cégünk komolyan veszi a személyes adatok védelmének felelősségét. Ez a nyilatkozat ismerteti, miként teljesítjük ezt a felelősségünket. A nyilatkozatból megtudhatja, hogy mit teszünk az általunk tárolt személyes adatokkal, valamint, hogyan őrizzük azokat, továbbá, hogy milyen ezzel kapcsolatos jogok illetik meg Önt (adott esetben).

Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása esetén:

A CitiReal Advisors Kft. bármikor módosíthatja az adatvédelmi nyilatkozatát. Amikor ez történik, akkor a módosított nyilatkozatot ezen az oldalon vagy akár a kezdőoldalon értesítés formájában tesszük közzé. Időnként látogasson el erre az oldalra, és ellenőrizze, hogy milyen változások történtek.

A cégünk által gyűjtött személyes adatok:

Ha személyes adatokat gyűjtünk, akkor nyíltan tudatjuk, hogy mire fogjuk felhasználni azokat.

Személyes adatokat gyűjtünk:

 • weboldalunkon keresztül – például neveket, lakcím adatokat vagy e-mail-címeket.
 • a személyzettel vagy üzletfelekkel folytatott megbeszélésekről – például névjegykártyák megosztásával, illetve konferenciákon vagy üzleti eseményeken történő adatgyűjtéssel.
 • akkor is, ha az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban adatokat ad meg
 • a személyazonosságának igazolása érdekében – például útlevél vagy lakcímigazoló dokumentum.


Az adatok feldolgozásának jogi alapja

Számos jogalap teszi lehetővé cégünk számára, hogy személyes adatokat és speciális kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzon fel – ideértve azt, amikor az adatfeldolgozásra jogos érdekeink szolgáltatnak alapot, amikor egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy mikor a foglalkoztatási törvény szerinti kötelezettségeink teljesítése miatt van erre szükség. Amikor a jogos érdekeinkre alapozzuk az adatfeldolgozás jogosságát, akkor a személyes adatokat tevékenységünk folytatása és a tőlünk igénybe vett szolgáltatások nyújtása céljából használjuk fel. Csak önkéntesen megadott adatokat használunk, Önnek nem kell személyes adatokat eljuttatnia hozzánk. Ha azonban nem teszi elérhetővé a törvény által előírt vagy a tevékenységünk folytatásához szükséges adatokat, akkor előfordulhat, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani az Ön számára.

Hogyan használjuk fel a személyes adatait?

Az Önre vonatkozó személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint, és az alábbi módok valamelyikén használjuk fel:

 • A bérlők vagy más természetes személyek Ön által megadott személyes adatait felhasználhatjuk olyan feladatok elvégzésére, mint például az Ön részére nyújtandó lízingkezelés.
 • Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat felhasználhatjuk a megkereséseire való válaszadásra.
 • Személyazonosító dokumentumokat használhatunk fel szabályozói vagy jogi előírásoknak való megfelelés érdekében, hogy ezáltal a CitiReal Advisors Kft.  szolgáltatásainak és termékeinek igénybevételéhez azonosítani tudjuk, hogy ki Ön.
 • Személyes pénzügyi adatokat is felhasználhatunk a CitiReal Advisors Kft.  termékeire és szolgáltatásaira való jogosultsága megállapítása érdekében.
 • Amennyiben Ön hozzájárul, személyes adatai felhasználásával marketing- és reklámanyagokat juttatunk el Önhöz a CitiReal Advisors Kft.   szolgáltatásairól, melyet bármikor lemondhat a   robert.papp@citireal.hu e-mail-címen.
 • Személyes adatokat használhatunk fel arra is, hogy olyan szolgáltatásokról tájékoztassuk Önt, amelyek érdekelhetik Önt.
 • A személyes adatok felhasználásával igyekszünk az Ön online töltött idejét minél élvezetesebbé tenni – például cookie-k beállításával és weboldal megjelenésének testre szabásával. Weboldalunkon csak a működéshez szüksége cookie-kat használjuk.


Kivel osztjuk a személyes adatokat?

Az Önre vonatkozó személyes adatokat megoszthatjuk:

 • a CitiReal Advisors Kft. azon dolgozóival, akiknek ezekre a munkájukhoz szükségük van.
 • Az általunk Önnek nyújtott termékeket vagy szolgáltatásokat támogató szervezetekkel.
 • Az Ön engedélye alapján másokkal.
 • A bűncselekmények felderítését és megelőzését szolgáló hivatalos szervekkel, pl. pénzmosás, lopás, csalás, terrorizmus.


Személyes adatait soha sem adjuk el, és intézkedünk, hogy adatai biztonságban legyenek.

Nem szeretné, hogy felkeressük?

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy marketinganyagokkal és értesítésekkel keressük Önt, akkor ezt bármikor visszavonhatja a robert.papp@citireal.hu e-mail-címen keresztül.

Hol tároljuk és dolgozzuk fel az Ön adatait?

Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbíthatjuk, illetve az EGT-n kívül tárolhatjuk. Ezeket az adatokat az EGT-n kívüli személyzet vagy szolgáltató dolgozhatja fel. Ha erre kerülne sor, akkor gondoskodunk arról, hogy adatai biztonságban legyenek és megfelelő védelem alatt álljanak.

Adatait biztonságban tartjuk

Cégünk elkötelezett amellett, hogy a helyszíntől, illetve az adat formátumától (elektronikus vagy papíralapú) függetlenül mindig megfelelő szintű adatvédelmet alkalmazzon. Ennek érdekében különböző eszközöket és folyamatokat veszünk igénybe az adat tárolási helyétől, valamint a CitiReal Advisors Kft. és az adatátvevő szervezetek között kapcsolattól függően.

Az Ön jogai

Adott esetben az alábbi, személyes adataival összefüggő jogok illetik meg Önt:

Másolatot kérhet az Önről tárolt adatokról

Ön hozzáférhet az Önről tárolt személyes adatokhoz. Ehhez forduljon hozzánk a robert.papp@citireal.hu e-mail-címen. Az adatok elérhetővé tétele díjmentesen történik. Az Ön által hozzánk eljuttatott adatokat gép által olvasható formátumban kérheti, így azt egy másik szervezethez is eljuttathatja.

Kérheti, hogy ne használjuk az adatait

Ha valamiért nem szeretné, hogy Önről adatokat tároljuk vagy az adatait felhasználjuk, akkor forduljon hozzánk e-mailen a(z) robert.papp@citireal.hu címen. Előfordulhat, hogy jogi és üzleti okokból (például szabályozói előírásnak való megfelelés érdekében) bizonyos adatokat meg kell őriznünk.

Kérheti adatai kijavítását

Ha úgy véli, hogy az Önről tárolt adatok hibásak, akkor forduljon hozzánk e-mailen a robert.papp@citireal.hu címen, így ellenőrizni és szükség esetén javítani tudjuk adatait. Cégünk törekszik arra, hogy az Önről tárolt adatok pontosak és naprakészek legyenek.

Meddig őrizzük meg az adatait?

Cégünk igyekszik adatait csak addig megőrizni, amíg azokra jogos üzleti vagy jogi okokból szükség van. Ezt követően biztonságosan töröljük az adatokat. Ha szeretné, hogy töröljük az Önről tárolt adatokat, akkor forduljon hozzánk e-mailen a robert.papp@citireal.hu címen.

Hogyan tehet panaszt?

Ha panaszt szeretne tenni a személyes adatai cégünk általi kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül a robert.papp@citireal.hu címen. Ha nem elégedett azzal, ahogy panaszát kezeljük, akkor az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat. 

Hogyan léphet még velünk kapcsolatba:

Ha további kérdése van a személyes adataival kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül a robert.papp@citireal.hu címen.

 

Fogalom meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

érintett: bármely meghatározott, Személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – beazonosítható természetes személy;

érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Partnereink

Zane Systems
PWX PROTOWORX
Alpiq
HRN